WG1106 Ly pha lê lớn 28 oz để đựng rượu / Ly rượu vang Bordeaux lớn pha lê 30 oz