WG1222 Biểu trưng Tùy chỉnh OEM / 6oz Canada Glencairn Whisky Glass / 8oz Ly Whisky Nụ hoa Tulip